فرم تسویه حساب مسئول فنی

تعداد بازدید:۴۵۵۰

عنوان فرم : تسویه حساب مسئول فنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ  :

 شماره فرم :

شماره ثبت :

 

 

 

 

 

معاونت محترم غذا و دارو ...............

 

با سلام و احترام

اینجانب....................................فرزند......................دارنده شناسنامه به شماره............................

صادره از ..........................دارای مدرک تحصیلی............................... در رشته.........................
مسئول فنی مؤسسه..................................که از مسئولیت فنی آن مؤسسه درتاریخ ............................استعفا نموده ام ،بدینوسیله اعلام میدارم که با مؤسسه مذکور تسویه حساب نموده و هیچگونه ادعایی در این زمینه ندارم.

 

                        امضاء و اثر انگشت

                        تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶