فرم درخواست صدور پروانه ساخت

تعداد بازدید:۸۰۶۹

شماره:

                                                                                                                                                                             تاریخ:

          پیوست:

                              

 

نمونه فرم درخواست صدور پروانه ساخت                     

 

 

اداره محترم نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی زابل:

 

با سلام

 

احتراما این شرکت به نشانی ......................................................................با شماره تلفن......................دارای پروانه تاسیس و بهره برداری به شماره ..................................... از وزارت بهداشت و درمان در زمینه تولید ...........................................بدینوسیله درخواست تمدید یا صدور پروانه ساخت محصول ...........................

را دارم ضمنا مدارک به شرح ذیل ارسال میگردد.

 

: 1

: 2

: 3

: 4

: 5

: 6

                                                                                                                        

 

 

مهر و امضاء

مدیر عامل

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶