فرم prps

تعداد بازدید:۱۰۵۷۹

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مشخصات مؤسسه

نام کارخانه :

شماره تلفن و فاکس :

آدرس کامل کارخانه و آدرس پست الکترونیک:   استان:                                        شهرستان:                                                 بخش :    

                                                                                                                                                                                                                                                                کدپستی :

نام مدیر عامل :

نام مسئول فنی :                                                             کدملی :

گروه تولیدی

مواد اولیه

خوراکی- آشامیدنی □

بسته بندی□

مواد فرآیند شده

خوراکی- آشامیدنی □

بسته بندی□

نام محصولات تولیدی : (با توجه به پروانه های بهداشتی)

 

نامهای تجاری محصولات :

 

           
 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 1 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

1- محوطه و اطراف کارخانه

امتیاز = 20

1- مشخص بودن محدوده و محوطه کارخانه

3

 

 

 

2- تمیز بودن کارخانه و محوطه آن

3

 

 

 

3- محصور نمودن محیط های غیرقابل نظافت در محوطه کارخانه به نحو قابل قبول

3

 

 

 

4- رعایت فاصله مناسب کارخانه تا مراکز آلاینده مطابق دستورالعمل مربوطه

5

 

 

 

5- جمع آوری  مرتب  و منظم پسماند از محوطه کارخانه در ظروف یا کانتینرهای دردار

3

 

 

 

6- مفروش بودن خیابانهای داخلی کارخانه با مواد مناسب و مقاوم به منظور جلوگیری از گرد و غبار

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

2- امکانات ساختمانی

امتیاز = 55

1- وجود امکانات، فضای کافی و مجزا برای دریافت و نگهداری مواد اولیه به نحوی که از انتشار آلودگی جلوگیری نماید

10

 

 

 

2- وجود محل مناسب و فضای کافی برای نگهداری مواد اولیه در صورت دریافت حجم زیاد بطور همزمان

5

 

 

 

3- وجود امکانات و فضای کافی و مجزا برای نگهداری مواد شیمیایی مانند مواد غیرخوراکی، گندزدا و آفت کش ها و روغنهای صنعتی

3

 

 

 

4- وجود امکانات و فضای کافی و مجزا برای مواد بسته بندی

3

 

 

 

5- وجود امکانات و فضای کافی برای استراحت کارگران

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 2 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

ادامه امکانات ساختمانی

7- وجود فضای کافی برای نگهداری ملزومات و تجهیزات مربوط به تعمیر و نگهداری ماشین آلات

3

 

 

 

8- وجود امکانات و فضای کافی و مجزا برای نگهداری محصول نهایی

10

 

 

 

9- وجود امکانات و فضای کافی و مجزا برای انبارش مواد مرجوعی و محصولات نامنطبق (با امکان بازکاری)

5

 

 

 

10- وجود امکانات و فضای کافی و مجزا برای جمع آوری ضایعات (بدون امکان بازکاری)

5

 

 

 

11- وجود امکانات و فضای کافی برای تصفیه و ضدعفونی آب در صورت استفاده از شبکه های خصوصی

3

 

 

 

12- وجود امکانات و فضای مناسب جهت سرویسهای بهداشتی مناسب با تعداد کارگران (طبق ماده 25 و 26 آئین نامه ماده 13 قانون)

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

3- آرایش کارخانه

امتیاز= 40

1- طراحی مناسب ساختمان کارخانه به نحوی که از بروز آلودگی های ثانویه جلوگیری کند.

5

 

 

 

2- آرایش مناسب کارخانه به نحوی که حرکت بی وقفه کار را تسهیل کند.

5

 

 

 

3- تأمین فضاهای مناسب برای ماشین آلات، تجهیزات و حرکت کارکنان بدون ایجاد تراکم

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 3 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

ادامه آرایش کارخانه

4- جریان یک طرفه کار در کارخانه

5

 

 

 

5- تفکیک بخش تمیز از غیرتمیز به نحو مطلوب

15

 

 

 

6- طراحی مناسب چیدمان تجهیزات به نحوی که از انتقال آلودگی احتمالی از محوطه فرآوری (سقف و دیوار) به مواد در حال فرآوری جلوگیری به عمل آید.

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

4- درها

امتیاز= 20

1- عرض مناسب و جنس مقاوم (به غیر از چوب) با قابلیت نظافت آسان

5

 

 

 

2- بسته شدن درها به طورخودکار (الکترونیک و یا با آرام بند) به نحوی که از ورود حشرات و جوندگان موذی جلوگیری شود.

5

 

 

 

3- وجود تمهیدات لازم برای درهای سالن تولید که به محوطه بیرون باز می شوند نظیر پرده باد، پرده نواری یا در دو مرحله ای و یا وجود فشار مثبت هوا

10

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

5- پنجره ها

امتیاز= 25

1- اندازه کافی و جنس مقاوم (به غیر از چوب) با قابلیت نظافت آسان

5

 

 

 

2- وجود شیب مناسب آستانه پنجره ها به طرف داخل

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 4 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

ادامه پنجره

3- مجهز بودن پنجره ها به توری مناسب در تمامی پنجره های بازشو

5

 

 

 

4- امکان بسته شدن پنجره های بازشو به محوطه در صورت آلودگی احتمالی و گرد وغبار

5

 

 

 

5- استفاده از شیشه های نشکن درصورت نیاز (فاصله کمتر از 5 متر از محصول بسته بندی نشده و حساس)

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

6- کف

امتیاز= 20

1- مناسب بودن جنس کف به نحوی که مقاوم، صاف و صیقلی، غیرقابل نفوذ، قابل نظافت و در صورت نیاز شستشو و ضدعفونی کردن باشد.

10

 

 

 

2- شیب دار بودن کف به نحوی که برخلاف جریان کار و به طرف آبروها باشد.

5

 

 

 

3- مشخص نمودن مسیر عبور، حریم دستگاه ها، بخش های تمیز و غیرتمیز بر روی کف

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

7- دیوار

امتیاز = 25

1- مناسب بودن جنس دیوارها برای جلوگیری از جمع شدن گرد و خاک و کپک زدگی (مقاوم، صاف، غیرقابل نفوذ، بدون درز و شکاف)

10

 

 

 

2- قابلیت نظافت، شستشو و ضدعفونی آسان و در صورت نیاز ضدعفونی کردن

5

 

 

 

3- رنگ مناسب دیوارها (حتی الامکان دارای رنگ روشن باشند)

5

 

 

 

4- گرد بودن و یا وجود زوایای باز در محل اتصالات کف به دیوار و دیوار به دیوار

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 5 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

8- سقف

امتیاز= 15

1- مناسب بودن جنس سقف (مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف) و دارای قابلیت نظافت آسان

10

 

 

 

2- کنترل فضای خالی پشت سقف کاذب (درصورت استفاده) برای نظافت دوره ای و پایش آفات

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

9- فاضلاب رو

امتیاز = 16

1- طراحی مناسب فاضلاب رو به نحوی که برخلاف جریان کار بوده و از تجمع آب در سالنهای تولید جلوگیری شود.

5

 

 

 

2- اندازه و شیب کافی فاضلاب رو و قابلیت نظافت آسان

5

 

 

 

3- حفاظت مناسب ورودی و خروجی فاضلاب رو برای جلوگیری از ورود جوندگان (نظیر توری مناسب یا دریچه یک طرفه)

3

 

 

 

4- مناسب بودن جنس پوشش فاضلاب رو از نظر مقاومت، قابلیت نظافت و جداشدن در صورتیکه روباز می باشند.

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

10- روشنایی

امتیاز= 6

1- مناسب و کافی بودن میزان روشنایی قسمتهای حساس در سالن تولید

3

 

 

 

2- استفاده از پوشش های مناسب یا جنس غیر شیشه ای برای نورگیرها و پنجره ها با قابلیت نظافت آسان

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 6 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

11- تهویه

امتیاز= 25

1- میزان تهویه مناسب و کافی

5

 

 

 

2- نصب هواکش و تهویه قوی و مناسب با ظرفیت تولید در قسمتهایی از سالن تولید که فرآوری همراه با ایجاد گرد و غبار بوده و یا تراکم بخار آب وجود دارد به نحوی که جریان هوا از سمت پاک به ناپاک باشد.

5

 

 

 

3- مجهز بودن ورودی تهویه یا هواکش به توری از جنس مناسب با قابلیت نظافت آسان

5

 

 

 

4- ایجاد تمهیدات لازم به منظور تأمین هوای پاک در قسمتهایی از فرآوری که به علت حساسیت فرآورده احتمال انتقال آلودگی از محیط وجود دارد نظیر (ایجاد فشار مثبت  یا نصب هواساز)  و پاکسازی دوره ای فیلترها و تجهیزات پاکسازی  هوا در صورت استفاده

10

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

12- تصفیه فاضلاب

امتیاز= 25

1- وجود امکانات و فضای کافی برای زه کشی و دفع مناسب فاضلاب

10

 

 

 

2- کارایی مناسب سیستم فاضلاب موجود در کارخانه (سپتیک تانک/ تصفیه کامل)

10

 

 

 

3- رعایت استانداردهای کشور در مورد فاضلاب های خروجی

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 7 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

13- تصفیه آب

امتیاز= 31

1-تأمین آب مورد استفاده در کارخانه از شبکه آب شهری (آشامیدنی)

5

 

 

 

2- نصب سیستم تصفیه مناسب آب با توجه به نوع مصرف کارخانه

3

 

 

 

3- تطبیق ویژگیهای آب مورد استفاده با ویژگیهای آب آشامیدنی طبق استانداردهای 1011 و 1053 (آزمایشات درون یا برون سازمانی با تواتر مناسب)

5

 

 

 

4- وجود نقشه لوله کشی و انشعابات آن و یا علامت گذاری و شماره گذاری لوله ها و آب آشامیدنی از آب غیرآشامیدنی برای شناسایی (در صورت وجود)

3

 

 

 

5- نصب تجهیزات لازم برای کنترل و از بین بردن آلودگی احتمالی نظیر دستگاه کلرزن، سختی گیر، RO  و مشابه آن

10

 

 

 

6- کنترل کیفیت دوره ای شبکه خصوصی آب مورد استفاده از نظر ریسک احتمالی (منبع زمینی، هوایی و یا مانند آنها)

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 8 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

14- سرویسهای بهداشتی

امتیاز= 48

1- رعایت فاصله مناسب و یا ارتباط غیرمستقیم سرویس های بهداشتی از قسمتهای مرتبط با تولید برای جلوگیری از آلودگی ثانویه

10

 

 

 

2- مجهز بودن دستشویی ها به صابون مایع، حوله یکبار مصرف و برس ناخن و ماده ضدعفونی دستها

5

 

 

 

3- باز و بسته شدن شیرهای آب بدون دخالت دست

3

 

 

 

4-نصب و کارایی تهویه مناسب در توالت ها به نحوی که از انتقال هوای توالتها به قسمتهای مرتبط با تولید و نگهداری جلوگیری شود.

5

 

 

 

5- نصب و کارایی فلاش تانک در توالتها

3

 

 

 

6- نصب توری برای پنجره های بازشو و تهویه ها

5

 

 

 

7- کافی بودن میزان روشنایی توالت ها

3

 

 

 

8- متناسب بودن تعداد سرویسهای بهداشتی با تعداد کارگران (مطابق ماده 25 و 26 آئین نامه ماده 13 قانون)

3

 

 

 

9- باز و بسته شدن در سرویسهای بهداشتی بدون دخالت دست

3

 

 

 

10- مناسب بودن جنس کف، دیوار و سقف سرویسهای بهداشتی به نحوی که مقاوم، صاف، قابل شستشو و ضدعفونی کردن باشند (نظیر کاشی، سرامیک و سنگ)

5

 

 

 

11- مجهز بودن توالت ها و دستشویی به فاضلاب رو مناسب و نصب درپوش مناسب بر روی فاضلاب رو به منظور جلوگیری از ورود حشرات، سوسک و ....

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 9  از 27

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

15- سرویسهای رفاهی

امتیاز= 17

1- وجود رختکن های جداگانه برای کارگران زن و مرد متناسب با تعداد آنها به نحوی که متصل به کارخانه باشد.

3

 

 

 

2- مناسب بودن جنس دیوار و کف رختکن ها به نحوی که صاف، مقاوم و قابل شستشو و ضدعفونی کردن باشند.

5

 

 

 

3- مجهز بودن رختکن ها به سرویسهای بهداشتی جداگانه شامل توالت، دوش و دستشویی به تعداد مناسب و مطابق با شرایط
فوق الذکر

3

 

 

 

4- وجود امکانات شستشوی لباس و آماده نمودن بهداشتی کارگران

3

 

 

 

5- مجهز بودن رختکن ها به قفسه مناسب برای هر کارگر (کمد دوطبقه یا دو کمد مجزا)

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 10 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

16- بهداشت کارگران

امتیاز= 45

1- وجود فردی به عنوان مسئول بهداشت فردی در سازمان

5

 

 

 

2- وجود کارت معاینه پزشکی معتبر برای هر کارگر و گواهینامه بهداشتی طبق ماده 1 آئین نامه ماده 13 قانون

5

 

 

 

3- انجام مایه کوبی (واکسیناسیون)به موقع و درج اطلاعات مربوطه در پرونده بهداشتی هر کارگر

5

 

 

 

4- الزام کارگران به اعلام سریع ابتلاء به بیماریهایی نظیر تیفوئید، اسهال یا هرگونه بیماری مسری و عدم حضور آنان تا بهبودی کامل

5

 

 

 

5- استفاده کارگران از کلاه، لباس مناسب، چکمه یا کفش مخصوص و ماسک (برحسب نوع تولید و درصورت نیاز) و نظافت به موقع آنها به نحوی که برای هر بخش قابل شناسایی باشند.

5

 

 

 

6- انجام و ثبت آزمایشات لازم، به منظور کنترل بهداشت ناخن ها، حلق و بینی کارگران تولید

5

 

 

 

7- الزام کارگران به عدم استفاده  از زیورآلات مانند ساعت، انگشتر و موارد مشابه و همچنین خوردن و آشامیدن در قسمتهای مرتبط با تولید

5

 

 

 

8- الزام کارگران به انجام معاینات کارگری مستمر و در بدو استخدام و انجام معاینه پزشکی مجدد برای کارگران بیمار پس از بهبودی

10

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 11 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

17- توانمندیهای بهداشت فردی

امتیاز= 20

1- میزان آشنایی و بکارگیری شرایط بهداشت فردی و عمومی در ارتباط با تولید

10

 

 

 

2- میزان آشنایی کارگران بخشهای فرآوری و تولید با اهمیت بهداشت مواد غذایی

10

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

18- انبارها/ سردخانه / گرمخانه

امتیاز= 78

1- انبارش جداگانه مواد اولیه، مواد حین فرآوری، و محصولات نهایی در سازمان

10

 

 

 

2- جنس مناسب کف و دیوار انبار به نحوی که مقاوم و قابل شستشو و ضدعفونی و بدون درز  و شکاف باشند

10

 

 

 

3- طراحی سقف انبار با قابلیت نظافت آسان و از جنس مناسب به نحوی که محل تجمع گرد و غبار و لانه گذاری حشرات، جوندگان و  پرندگان نباشد

3

 

 

 

4- استفاده از پالت های غیرچوبی و مقاوم و قابل نظافت در انبار با ارتفاع حداقل 14 سانتی متر از سطح زمین

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 12 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

ادامه انبارها/ سردخانه / گرمخانه

5- رعایت فاصله مناسب چیدن پالتها از دیوار انبار درحدود 20 سانتی متر

5

 

 

 

6- رعایت شرایط FIFO  یا FEFO  در انبار

5

 

 

 

7- طعمه گذاری یا تله گذاری مناسب انبار برای جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان موذی و تهیه نقشه طعمه گذاری یا تله گذاری

3

 

 

 

8- علامت گذاری قسمتهای قرنطینه، محصول قابل قبول، مرجوعی و ... به منظور قابلیت شناسایی و ردیابی سریع

10

 

 

 

9- عرض مناسب و کافی بسته شدن کامل در انبار به منظور ورود و خروج آسان کالا

3

 

 

 

10- استفاده از سکوی مناسب برای بارگیری از انبار

3

 

 

 

11- استفاده از سوخت غیرفسیلی برای وسایل حمل و نقل در انبار

3

 

 

 

12- رعایت شرایط مناسب و استاندارد چیدمان محصول و کالا بر روی هم (دارا بودن دستورالعمل نحوه چیدمان)

5

 

 

 

13- مجهز بودن انبار به وسایل اندازه گیری رطوبت و دما در صورتی که محصول یا مواد اولیه باید در شرایط خاصی نگهداری شوند.

10

 

 

 

14- نصب دستگاه هشداردهنده به منظور اعلام شرایط خارج از کنترل برای سردخانه/ گرمخانه

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 13 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

19- قسمتهای تولید و فرآوری

امتیاز= 84

1- مجزا بودن بخشهای مختلف تولید با استفاده از در مناسب و یا پرده های نواری

5

 

 

 

2- استفاده از شیب مناسب برای حمل و نقل آسان ترالی ها (چرخ های دستی) درصورت اختلاف سطح سالن هایی که به یکدیگر مرتبط
می شوند

3

 

 

 

3- اتصال مناسب تجهیزات تولید به نحوی که از ایجاد فضای اضافه و پرت (Voide Space) جلوگیری شود در این قسمت نصب
ماشین آلات و رعایت فاصله آنها از دیوار و از یکدیگر به منظور تردد راحت در صورت بروز مشکل و یا سایر موارد باید لحاظ شود.

5

 

 

 

4- عدم وجود اقلام مازاد (مانند وسایل تعمیر و نگهداری، ظروف مواد اولیه و ..) در سالن در حین عملیات تولید

5

 

 

 

5- طراحی و جنس مناسب سطوح در تماس با ماده غذایی به نحوی که صاف و صیقلی و قابل نظافت باشد. (ترجیحاً استینلس استیل)

5

 

 

 

6- رعایت شرایط ایمنی و بهداشتی و شستشو و نظافت تجهیزات مورد استفاده در خط تولید

10

 

 

 

7- استفاده از سطل های در دار پدالی برای جمع آوری و نگهداری پسماند و ضایعات در سالن و خروج به موقع آن

5

 

 

 

8- مناسب بودن جنس کلیه سینی ها، مخازن، لوله های انتقال دهنده و سایر ابزار مورد استفاده آن در تماس با ماده غذایی به نحوی که مقاوم ، فاقد درز و شکاف و قابل نظافت و ضدعفونی کردن باشند.

10

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 14 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

ادامه قسمتهای تولید و فرآوری

9- استفاده از سیستم های مناسب و کارآمد گرمایش و سرمایش سالن

3

 

 

 

10- رعایت شرایط بهداشتی و رنگ آمیزی سطوح تجهیزات و ماشین آلاتی که در تماس با ماده غذایی هستند.

3

 

 

 

11- رعایت شرایط بهداشتی و عدم وجود جرم و خوردگی در سطوح خارجی و بدنه مخازن و تانکهای مختلف

3

 

 

 

12- ایجاد شرایط ایمنی و حفاظتی برای دستگاهها، تجهیزات، نردبانها و پلکان های مرتبط در سالن تولید (نظیر : ارت برای دستگاهها، کف پوش عایق دار برای تابلوهای برق و پانل ها و حفاظت مناسب برای تجهیزات مرتفع)

3

 

 

 

13- نصب علائم و تابلوهای ایمنی و بهداشتی در سالن

3

 

 

 

14- قابلیت دسترسی آسان به تجهیزات اطفاء حریق و وضعیت سلامت و کارایی تجهیزات اطفاء حریق (پایش دوره ای)

5

 

 

 

15- قابلیت دسترسی به وسایل حفاظت و بهداشت فردی توسط کارگران

3

 

 

 

16- استفاده از وسایل ایمنی شنوایی برای کارگران در صورت وجود سر و صدا در سالن تولید

3

 

 

 

17- نصب و کالیبراسیون منظم تجهیزات اندازه گیری دما، رطوبت و فشار در خطوط تولیدی

10

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 15 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

20- کنترل حشرات و جوندگان

امتیاز= 14

1- وجود برنامه کنترل حشرات و جانوران موذی و ایجاد وضعیت مکانی مناسب برای کلیه قسمتهای کارخانه به نحوی که از ورود حشرات و جوندگان موذی جلوگیری شود.

3

 

 

 

2- اجرای کامل برنامه کنترل حشرات و جوندگان و وجود فرد مسئول انجام آن

5

 

 

 

3- وجود تأییدیه های لازم جهت صلاحیت انجام کار، در صورتی که این برنامه توسط بخش خصوصی انجام می شود

3

 

 

 

4- وجود تأییدیه مصرف حشره کش ها  از مراجع ذیصلاح (MSDS)

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

21- شستشو/ ضدعفونی/ نظافت

امتیاز= 33

1- وجود برنامه مدون و کارآمد شستشو و ضدعفونی و پاکیزه سازی برای هر قسمت با برنامه زمانبندی مشخص و در دسترس (کنترل دوره ای و کنترل اثربخشی)

10

 

 

 

2- وجود دستشویی مجهز به صابون مایع، حوله یکبار مصرف با شیرآب که بدون دخالت دست باز و بسته می شود و سطل زباله پدالی در ورودی هر سالن

5

 

 

 

3- نصب شیرآب جهت عملیات شستشو و پاکیزه سازی و یا نصب پمپ باد برای نظافت در فواصل مختلف سالن تولید

3

 

 

 

4- نصب وسایل و ابزار شستشو (جارو، تی، برس و شیلنگ ....) در محل مناسب (جدا از محیط پاک فرآوری) به نحوی که ایجاد آلودگی ثانویه ننماید.

3

 

 

 

5- وجود فضای مناسب برای شستشو و ضدعفونی وسایل و تجهیزات در خارج از محل نصب (COP)

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 16 از 27

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

ادامه شستشو/ ضدعفونی/ نظافت

6- وجود امکانات آب گرم و سرد، بخار تحت فشار و باد (در صورت نیاز) برای شستشو و نظافت سالن ها

3

 

 

 

7- وجود مجوزهای لازم بهداشتی برای مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده (MSDS)

3

 

 

 

8- وجود مسئول عملیات نظافت، شستشو و ضدعفونی

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

22- تعمیر و نگهداری

امتیاز= 11

1- وجود برنامه مدون و کارآمد تعمیر و نگهداری و ثبت گزارش مربوطه (از نظر کاهش میزان توقف های تولید و تعمیرات حین تولید)

5

 

 

 

2- شماره گذاری و یا شناسایی کلیه تجهیزات/ ماشین آلات/ دستگاههای آزمایشگاهی

3

 

 

 

3- وجود مسئول انجام و پیگیری برنامه تعمیر و نگهداری (بصورت درون یا برون سازمانی)

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

23- شرایط مسئول فنی

امتیاز= 30

1- در نظر گرفتن مسئول فنی برای خطوط تولیدی متفاوت، در صورت تنوع تولید و یا شیفت کاری مجزا

15

 

 

 

2- ارتقاء سطح دانش مسئول فنی از طریق آموزشهای تخصصی و بازآموزی

15

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 17 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

24- برچسب گذاری

امتیاز = 10

1- رعایت ضوابط برچسب گذاری وزارت بهداشت و مستندات مربوطه رعایت مفاد 11 قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  و دستورالعملهای آن

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

25- شناسایی و ردیابی

امتیاز = 30

1- امکان ردیابی محصول تولید شده تا ماده اولیه در سطوح زیر :

الف) امکان ردیابی محصول تا سطح عرضه عمده فروشی

ب) امکان ردیابی محصول تا سطح عرضه خرده فروشی

 

7

13

 

 

 

2- ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

10

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 18 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

26- شکایت مشتری

امتیاز = 20

1- وجود برنامه مدون رسیدگی به شکایات به شرح ذیل :

الف) اخذ و ثبت شکایت مصرف کننده (5)

ب) رسیدگی و پیگیری شکایت و اعلام نتیجه به مشتری و حفظ سوابق مربوطه (5)

ج) بررسی مشکل و رفع نواقص مربوط به مورد شکایتی در تمامی مراحل زنجیره غذایی (10)

20

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

27- فراخوان

امتیاز = 20

1- وجود دستورالعمل برای فراخوان محصول در سطوح مختلف

5

 

 

 

2- امکان جمع آوری محصول براساس شماره سری ساخت یا تاریخ تولید

10

 

 

 

3- ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 19 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

28- شناسایی خطر و پایش

امتیاز= 47

1- شناسایی عوامل خطرزای مهم شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی در هر مرحله از فرآیند

5

 

 

 

2- ارزیابی عوامل خطرزا با توجه به اهمیت آنها

5

 

 

 

3- کفایت اقدامات کنترلی درنظر گرفته شده جهت کاهش یا حذف خطر

3

 

 

 

4- شناسایی و تعیین نقاط کنترل بحرانی

5

 

 

 

5- تعیین حدود بحرانی با توجه به مدارک و مراجع علمی معتبر

5

 

 

 

6- تعیین روش مناسب پایش نقاط کنترل بحرانی

5

 

 

 

7- وجود دستورالعمل پایش نقاط کنترل بحرانی

3

 

 

 

8- تعیین اقدامات اصلاحی برای هر نقطه کنترل بحرانی

5

 

 

 

9- وجود دستورالعمل ممیزی داخلی

3

 

 

 

10- ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

5

 

 

 

11- وجود دستورالعمل کنترل سوابق

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 20 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

29-آموزش

امتیاز=15

1- وجود برنامه مدون اجرای دوره های آموزشی

5

 

 

 

2- اجرای منظم برنامه آموزشی

5

 

 

 

3- ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

30- تأمین کنندگان

امتیاز=35

1- وجود برنامه ارزیابی تأمین کنندگان و استفاده از مواد اولیه دارای مجوزهای بهداشتی

30

 

 

 

2- ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 21 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

31- ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی

امتیاز=16

1- وجود آخرین قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط صادره از سوی مراجع دولتی

5

 

 

 

2- بهره گیری از استانداردهای ملی و بین المللی به روز شده

5

 

 

 

3- توزیع مناسب و قابلیت دسترسی بخشهای درون سازمان از منابع به روز شده

3

 

 

 

4- ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

3

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

32- تحقیق و توسعه

امتیاز = 10

1- وجود مرکز تحقیق و توسعه فعال و کارآمد و کارشناسان و متخصصین کافی

5

 

 

 

2- ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

33- گواهی های

 مدیریتی و کیفی

امتیاز = 20

1- سری ISO 22000 با سیستم HACCP مورد تأیید وزارت بهداشت

10

 

 

 

2- پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

5

 

 

 

3- ISO 17035 مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاه همکار مورد تأیید وزارت بهداشت

5

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 22  از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

34- بازرسی و آزمایش

امتیاز= 74

1- وجود مدرک معتبر دانشگاهی برای کارکنان آزمایشگاه

2

 

 

 

2- انجام آموزشهای لازم از نظر آشنایی با SOP، کارکرد با دستگاهها، مستندسازی برای کارکنان آزمایشگاه در بدو ورود

3

 

 

 

3- ایجاد فضای کافی با توجه به حجم تولید، برای آزمایشگاه

3

 

 

 

4- وجود آزمایشگاه میکروب شناسی به سه قسمت اتاق کشت، اتاق انکوباسیون و محیط سازی بطور مجزا

5

 

 

 

5- وجود هود میکروب شناسی و یا اتاق کشت ایزوله دارای لامپ uv

1

 

 

 

6- مناسب بودن کفها، دیوارها، سقف آزمایشگاه با توجه به مسائل فنی آزمایشگاهی (از نظر مقاوم بودن به مواد شیمیایی و ضربه، قابلیت شستشو و ...)

5

 

 

 

7- وجود نور کافی متناسب با شرایط آزمایشگاه

10

 

 

 

8- وجود هود با توانایی کافی در بخش شیمی

1

 

 

 

9- به روز بودن روشهای آزمون و استانداردهای مربوطه

5

 

 

 

10-  وجود دستورالعملی برای دریافت نمونه در آزمایشگاه

3

 

 

 

11- کامل بودن ثبت مشخصات نمونه های ارسالی به آزمایشگاه

1

 

 

 

12- انجام کدگذاری نمونه های ارسالی به آزمایشگاه

1

 

 

 

13- متناسب بودن شرایط نگهداری با نوع نمونه ها

2

 

 

 

14- وجود و نگهداری نمونه های شاهد

2

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 23 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

مورد ممیزی

محل ممیزی

نظریه ممیزی

امتیاز بند

امتیاز واحد

امتیاز حوزه

ملاحظات

ادامه بازرسی  و آزمایش

15- وجود مشخصات کامل (نام ماده، کد ردیابی، تاریخ ساخت و نام سازنده) در برچسب محلولها و معرف های تهیه شده

2

 

 

 

16- انجام آزمایشات لازم بر روی آب مقطر مورد استفاده در آزمایشگاه

1

 

 

 

17- کامل بودن دفاتر ثبت نتایج آزمونها در آزمایشگاه

3

 

 

 

18- تأیید و امضاء دفاتر ثبت نتایج آزمون توسط آزمایش کننده و مسئول فنی

3

 

 

 

19- وجود کلیه مدارک و مستندات مرتبط با آزمایشات در صورت انعقاد قرارداد با آزمایشگاه هماهنگ شده با حوزه نظارتی

3

 

 

 

20- نگهداری و بایگانی مناسب نتایج آزمایشات انجام شده بر روی نمونه ها

1

 

 

 

21- کالیبره بودن دستگاهها و تجهیزات دارای برچسب

3

 

 

 

22- وجود مستندات کالیبراسیون

3

 

 

 

23- اندازه گیری  و ثبت دما و رطوبت در آزمایشگاه

2

 

 

 

24- وجود سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

2

 

 

 

25- وجود جعبه کمکهای اولیه در آزمایشگاه

2

 

 

 

26- وجود سیستم شستشوی اضطراری در آزمایشگاه

1

 

 

 

27- وجود سیستم دفع بهداشتی ضایعات (پسماندهای شیمیایی، میکروبی و ...)

1

 

 

 

28- وجود سیستمی جهت دفع صحیح نمونه های آلوده

2

 

 

 

29- در نظر گرفتن محلی مجزا برای تعویض لباس کارکنان آزمایشگاه

1

 

 

 

مجموع امتیاز

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 24 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

 

ردیف

نواقص مشاهده شده در ارزیابی با ذکر شماره بند

ردیف

مدت زمان تعیین شده برای رفع هر نقص

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی و امضاء کارشناسان ممیزی کننده :

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 25  از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

 

* نکته 1 : به منظور تشویق و ترغیب صنایع به حفظ صداقت و راستی در تکمیل کاربرگ خوداظهاری، در صورت انطباق امتیاز محاسبه شده توسط واحد تولیدی یا حوزه نظارتی به میزان انحراف 5 درصد از کل امتیاز کسب شده، 20 امتیاز به مجموع امتیاز کسب شده افزوده خواهد شد.

* نکته 2 : به ازای هر شکایت اثبات شده از سوی دانشگاه و یا هر عدم انطباق نتیجه آزمون محصولات تولید شده توسط واحد تولیدی، در صورت نمونه برداری ادواری/ سطح عرضه (PMS)، در صورت جزئی بودن عدم انطباق25، عمده بودن عدم انطباق 50 و بحرانی بودن عدم انطباق 75 امتیاز از مجموع امتیاز کسب شده کسر خواهد شد. (لازم به ذکر است ملاک عمل عدم انطباق در دستورالعمل رسیدگی به شکایات با کد درک PEI/I-045 درج گردیده است). ضمناً درخصوص حضور یا عدم حضور مسئول فنی، به ازای هر باز عدم حضور بدون هماهنگی، 50 امتیاز از مجموع امتیاز کسب شده کسر خواهد شد.

 

(شکایت اثبات شده: شکایتی است که دانشگاه ناظر آن را تأیید کرده و از سوی دانشگاه شکایت کننده هم جواب آزمونی در تأیید موضوع شکایت تهیه و ابلاغ گردیده باشد مشروط به اینکه فاکتورهای حمل و نقل و نگهداری تأثیری بر موضوع مورد آزمون نداشته باشند)

 

* نکته 3 : چنانچه ورود بخشی از تأسیسات در واحد تولیدی الزامی نباشد امتیاز این بخش می بایست با کل امتیاز کسب شده محاسبه گردد. (مثلاً وجود سردخانه در واحد بسته بندی حبوبات)، البته این موضوع در بند هـ دستور العمل نحوه امتیازدهی کاربرگ ارزیابی های پیشنیازی PRPs  با کد مدرک PEI/I-032   درج گردیده است.

* نکته 4: نحوه نظارت بر واحدهای تولیدی برحسب رتبه کسب شده مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه نظارت و بازرسی واحدهای تولیدی درجه بندی شده برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.بدیهی است کارخانجاتی که کمتر از رتبه D کسب کنند، 6 ماه فرصت خواهند داشت تا رتبه های بالاتر را کسب کنند درغیراینصورت تعطیل خواهند شد.

* نکته5 : در مورد واحدهایی که جهت انجام آزمایشات با آزمایشگاه های هماهنگ شده با حوزه نظارتی قرارداد منعقد می نمایند، لازم است کلیه مدارک و مستندات آزمایشگاه طرف قرارداد در دسترس باشند در صوتر عدم مدارک یادشده کل امتیاز مربوط به بخش آزمایشگاه از مجموع امتیاز کسب شده کسر می گردد، لذا چنانچه تنها بخشی از آزمایشات، انجام نشده باشد بسته به اهمیت آزمایش، با نظر کارشناس بازدید کننده و تأیید اداره تنها بخشی از امتیاز مربوطه کسر خواهد شد.

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 26 از 27

 

 

 

 

عنوان فرم : چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)  واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :  

شماره ثبت :

 

 

نام واحد تولیدی :

محصولات تولیدی :

 

نام و نام خانوادگی ممیز

سمت

امضاء

تاریخ

 

 

 

 

 

 

* نکته : پس از تکمیل موارد فوق تصویر این برگ به منظور بررسی و تعیین رتبه واحد تولیدی به اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  به شماره 66467265 نمابر و یا به نشانی PRP@fdo.ir ارسال شود.

 

 

       
   

 

این قسمت توسط ممیز تکمیل شود :

 

جمع کل امتیاز چک لیست

جمع امتیاز کسب شده

1000

 

 

 

تأیید رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی :

تأیید معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط :

 

 

 

این قسمت توسط اداره نظارت ذیربط تکمیل می شود :

 

حد نصاب رتبه قبولی به درصد

رتبه کسب شده به درصد

Grade A

90 تا 100 درصد

 

Grade B

80 تا 9/89 درصد

 

Grade C

65 تا 9/79 درصد

 

Grade D

50 تا 9/64 درصد

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء ممیزی کننده :                         تاریخ ممیزی:

نام و امضاء تأیید کننده :                           تاریخ تأیید:

 

 

صفحه 27 از 27

 

 

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۶