اهداف و رسالت

تعداد بازدید:۳۲۲۴

رسالت ما در معاونت غذا و دارو آن است که در راستای حفظ کرامت انسانی و تأمین سلامت مردم سطح منطقه سیستان مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و استاندارهای ملی و جهانی و جلب رضایت مشتریان خود به اهداف زیر برسیم:

بهبود وضعیت تهیه، توزیع و مصرف دارو در سطح منطقه

بهبود وضعیت ارائه خدمات دارویی در سطح منطقه

فرهنگ سازی و بهبود آگاهی های همگانی و دانش تخصصی در زمینه تولید، توزیع، عرضه و مصرف مواد و فراورده

های دارویی متناسب با گروه های هدف و شرح وظایف محول شده

ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت ارائه دهندگان خدمات دارویی به مردم در سطح منطقه

ارتقاء کیفیت و بکارگیری ابزارهای مدیریتی به روز و کارآمد در حوزه مدیریت

تضمین ایمنی و بهبود کیفیت مواد و فراورده های دارویی درمنطقه متناسب با شرح وظایف قانونی محوله

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۹