شرح وظایف کارشناس بخش شیمی

تعداد بازدید:۱۱۰۰۶

شرح وظایف کارشناس بخش شیمی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

1- انجام آزمونهای شیمیایی بر اساس استاندارد های ملی و دستورالعمل های اداره کل و مراجع معتبر علمی

2-مقایسه نتایج حاصل از آزمونها با حدود مجاز استاندارد ، آنالیز و فرمولاسیون ساخت و اظهارنظر کارشناسی

3-  آموزش مسئولین فنی کارخانجات و کارآموزان دانشجو

4- اطمینان از کافی و معتبر بودن مواد و محلولهای شیمیایی ، بررسی موارد کمبود و اطلاع به مسئولین بخش

5- تهیه و تالیف Sop های مورد نیاز بخش مربوطه و به روز رسانی آنها با مراجعه به استانداردهای ملی ، دستورالعمل های اداره کل ، کتب مرجع و منابع علمی معتبر

6- بازدید از واحدهای تولیدی تحت نظارت معاونت غذا و دارو

7- تهیه محلولها و معرف های شیمیایی مورد نیاز

8- شرکت در فرآیندهای ارتقاء کیفیت و بهینه سازی روشها و روندهای کاری آزمایشگاه

9- استفاده صحیح و نگهداری از تجهیزات آزمایشگاهی و ثبت منظم نتایج در دفاتر مربوطه

10- ارائه گزارش موارد خروج از کالیبراسیون ،خرابی یا عدم کارایی دستگاه ها به مسئول بخش

11- ارزیابی و تایید تجهیزات ، لوازم ، مواد و محلولهای آزمایشگاه های واحدهای تولید مواد غذایی جهت تایید پروانه های بهره برداری و ساخت

12- شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی مرتبط و ارائه گزارش به مدیریت و انتقال مطالب به سایر کارشناسان

13- تهیه آمار و جمع آوری اطلاعات مربوط به نتایج آزمایشات انجام شده و ارائه گزارش به مسئول بخش

14- اجرای برنامه های کشوری حذف جوش شیرین از نان های سنتی و  PMS در ارتباط با معاونت غذا و دارو و وزارت بهداشت

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶