رسیدگی به شکایات مردمی واحد دارو معاونت غذاو دارو

عنوان فرم
 • 0
 • نام داروخانه*
  1
 • آدرس داروخانه*
  2
 • تاریخ مراجعه*
  3
 • ساعت مراجعه شاکی*
  4
 • موضوع شکایت*
  5
 • سایر موارد*
  6
 • مورد شکایت*
  7
 • نام تجاری کامل*
  8
 • نام کارخانه سازنده*
  9
 • تعداد کالا*
  10
 • روش دریافت دارو*
  11
 • نوع نسخه*
  12
 • نوع بیمه*
  13
 • شماره سریال دفترچه و تاریخ نسخه*
  14
 • پزشک معالج و نوع تخصص*
  15
 • مستندات*
  16
 • آپلود فایل مستند* آپلود
   17
  • شرح شکایت*
   18
  • نام و نام خانوادگی شاکی*
   19
  • تلفن تماس*
   20
  • ایمیل*
   21