شرح وظایف متصدی امود دفتری

تعداد بازدید:۳۲۷۹

شرح وظایف کارشناس متصدی امور دفتری و بایگانی

1-اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

2-ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط

3- بایگانی نامه ها و مدارک پیوست آنها با توجه به دستور العمل بایگانی در پرونده های مربوطه
4-انجام هماهنگی آزمایشگاه با مراکز و معاوت در صورت ارجاع مافوق

5-تهیه گزارش و آمار و عملکرد ماهانه و سالانه در صورت ارجاع مافوق

6-پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.

7-حفظ و نگهداری نامه ها ،اوراق ،اسناد،مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی

8- پاسخ گویی به نامه ها از طریق اتوماسیون اداری

9-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶