تاریخچه آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

تعداد بازدید:۱۵۸۴

تاریخچه :

آزمایشگاه کنترل فرآورده های غذایی ، آرایشی وبهداشتی در سال 1381تاسیس شد و هم اکنون که حدود 15 سال  از آن تاریخ می گذرد ، آزمایشگاه توانسته است با توسعه از نظر فضا و پرسنل در امر کنترل فرآورده های غذایی ، بهداشتی و آرایشی در منطقه سیستان  گامهای موثری را در راستای افزایش ایمنی غذا و فرآورده های بهداشتی و آرایشی بردارد. آزمایشگاه هم اکنون مشتمل بر 4 بخش می باشد که عبارتند از :

1- بخش میکروب شناسی مواد غذایی

2- بخش شیمی مواد غذایی

3- بخش شیمی مواد آرایشی وبهداشتی و بسته بندی

4- بخش آنالیز و سم شناسی مواد غذایی

آزمایشگاه ضمن انجام بررسی های آزمایشگاهی بر روی نمونه های ارسال شده توسط اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، مراکز بهداشت استان و سایر ارگانها در خصوص رعایت ضوابط پروانه ساخت تولید و مطابقت نتایج آزمون ها با استانداردهای ملی موجود و تعیین صلاحیت عرضه و مصرف آنها اظهار نظر کارشناسی می نماید .

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶