رسیدگی به شکایات مردمی واحد فرآورده های طبیعی و مکمل معاونت غذاو دارو

رسیدگی به شکایات
 • 0
 • نام و نام خانوادگی شاکی*
  1
 • تماس تلفن شاکی*
  2
 • کد ملی شاکی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • تاریخ مراجعه شاکی*
  4
 • تاریخ ثبت شکایت*
  5
 • موضوع شکایت*
  6
 • مورد شکایت*
  7
 • نام کالا*
  8
 • کارخانه سازنده کالا*
  9
 • تعداد دریافتی کالا*
  10
 • شرح شکایت*
  11
 • ارائه مستندات* آپلود
   12
  • نشانی دقیق محل شکایت*
   13