شرح وظایف کارشناس مسئول

تعداد بازدید:۹۹۳۶

شرح وظایف کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی 

 • کسب خط مشی و دستورالعمل لازم ازسرپرست مربوطه
 • راهنمایی و تقسیم کار بین افراد تحت نظارت و کنترل عملکرد آنها
 • نظارت بر نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده توسط پرسنل وثبت آنهادر دفتر اختصاصی آزمایشگاه
 • نظارت بر گزارشهای تنظیم شده از فعالیتهای آزمایشگاهی و ارجاع به سرپرست مربوطه
 • انجام آزمایشهای نمونه های  غذایی، آرایشی و بهداشتی از نظر قابلیت مصرف با توجه به استانداردهای موجود و اعلام نتیجه به مافوق
 • ثبت نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در دفتر کارشناسی ، دفتر کل و فرم نتایج آزمون
 • آموزش به کارکنان بخش درمورد مقابله با خطرات مواد مصرفی سمی و یا آتش زا
 • انجام آزمایشهای تخصصی و حساس در صورت لزوم
 • همکاری لازم با سایر گروههای بهداشتی و درمانی
 • شرکت در جلسات تدوین استاندارهای ملی و سمینارهای آموزشی و تحقیقاتی در صورت ارجاع مافوق
 • شرکت در کنگره ها و سمینارهای علمی آموزشی در رابطه با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به منظور بهره برداری از یافته های جدید علمی برحسب انجام وظایف مربوطه
 • نظارت بر حفظ و نگهداری دستگاه های بخش
 • مسئول درخواست خرید مواد شیمیایی ، محیط کشت، معرف ها ی بخش ، ثبت و بایگانی آنها
 • مسئول درخواست خرید لوازم شیشه ای ووسایل آزمایشگاهی ، ثبت و بایگانی آنها
 • مسئول درخواست خرید دستگاههای بخش، ثبت و بایگانی آنها
 • مسئول درخواست تعمییرات دستگاههای بخش  ، ثبت و بایگانی آنها
 • نظارت و ساخت محلولها، محیط ها کدگذاری ، برچسب گذاری و ثبت آنها
 • نظارت بررعایت آیتم های کنترل کیفیت در بخش
 • جمع آوری اطلاعات علمی و فنی بر اساس آخرین پیشرفتها در زمینه فراوردهای غذایی، آرایشی و بهداشتی و ارائه نتایج به مافوق به منظور ارتقاء کمی وکیفی امور آزمایشگاه
 • بروز رسانی استانداردها
 • نگارش و ویرایش مستندات بخش شامل روش های آزمون ، روش های کار با دستگاه ، محلول و محیط سازی کالیبراسیون
 • رفع مشکلات پرسنل بخش
 • آموزش و تایید آموزش مسئولین فنی،دانشجویان و  پرسنل آزمایشگاه همکار
 • بازدید از کارخانجات و آزمایشگاههای همکار
 • همکاری در طرحهای تحقیقاتی مرتبط با فعالیتهای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • تهیه گزارش از فعالیتها، مشکلات وپیشرفتها جهت مافوق
 • افزایش مهارتهای شغلی از طریق شرکت در دورهای آموزشی و بازآموزی مربوطه
 • در صورت لزوم حضور درکمیته های فنی و بهداشتی به منظور بررسی و تایید صلاحیت مسئولین فنی واحدهای تولیدی مربوطه
 • تهیه گزارش ویا آمار در صورت ارجاع مافوق
 • نظارت و انجام آزمونهای اعتبار سازی روش های آزمایش و تجهییزات
 • نظارت و هماهنگی بر دفع پسماندهای آزمایشگاهی
 • نظارت برکنترل دمایی دستگاهها ، ثبت و گزارش آنها
 • نظارت بر کالیبراسیون دستگاهها ، ثبت و گزارش آنها
 • تکریم و ترویج فرهنگ نحوه رفتارشایسته با مراجعین
آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶