رسیدگی به شکایات مردمی واحد غذا معاونت غذاو دارو

رسیدگی به شکایات
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره تماس*
  2
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  3
 • آدرس شاکی*
  4
 • آدرس محل خرید*
  5
 • نام تجاری محصول*
  6
 • شماره پروانه ساخت/شناسه نظارت کارگاهی پروانه بهداشتی/ورود مجوز بهداشتی*
  7
 • نام کارخانه تولید کننده/واردکننده*
  8
 • تاریخ تولید*
  9
 • تاریخ انقضا*
  10
 • سری ساخت محصول*
  11
 • نشانی تولیدکننده*
  12
 • تلفن تولیدکننده*
  13
 • شرح مختصر از شکایت*
  14
 • عوارض ناشی از مصرف*
  15