میز خدمت الکترونیکی

تعداد بازدید:۱۶۴۲

ردیف

عنوان خدمت

فرایند 

مستندات

مسئول 

1 فرم مشخصات کارخانه   مستندات  
2 فرم قرار داد استخدامی مسئولیت فنی کارگاهها و کارخانجات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   مستندات  
3 فرم ارزیابی مسئولین فنی واحدهای غذایی و آشامیدنی جهت انتخاب مسئول فنی برتر   مستندات  
4 فرم تعهد و سوگندنامه مسئول فنی   مستندات  
5 فرم تسویه حساب مسئول فنی   مستندات  
6 فرم ۳ برگی   مستندات  
7 فرم prps   مستندات  
8 فرم در خواست صدور پروانه بهره برداری (۳)   مستندات  
9  فرم درخواست اولیه جهت صدور /اصلاح/تمدید پروانه ساخت کارگاهی   مستندات  
10  صدور گواهی تشخیص صلاحیت فنی    مستندات  
11 فرم دوره آموزشی ۵ ساله مسئولین فنی   مستندات  
12 فرم ابلاغ به مؤسسه جهت معرفی جایگزین مسئول فنی مستعفی   مستندات  
13 فرم استعفا مسئول فنی   مستندات  
14 فرم درخواست صدور پروانه ساخت   مستندات  
آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۴۰۰