شرح وظایف کارشناس بخش میکروبی

تعداد بازدید:۴۴۱۲

شرح وظایف کارشناس بخش میکروبی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی 

1- انجام آزمونهای میکروبی بر اساس استاندارد های ملی و دستورالعمل های اداره کل و مراجع معتبر علمی

2- مقایسه نتایج حاصل از آزمونها با حدود مجاز استاندارد و اظهارنظر کارشناسی

3- آموزش مسئولین فنی کارخانجات و کارآموزان دانشجو

4- اطمینان از کافی و معتبر بودن محیط های کشت ، مواد و بررسی موارد کمبود و اطلاع به مسئولین بخش

5- تهیه و تالیف Sop های مورد نیاز بخش مربوطه و به روز رسانی آنها با مراجعه به استانداردهای ملی ، دستورالعمل های اداره کل ، کتب مرجع و منابع علمی معتبر

6- بازدید از واحدهای تولیدی تحت نظارت معاونت غذا و دارو

7- تهیه محیط های کشت مورد نیاز طبق دستورالعمل های اجرایی و استاندارد با رعایت نکات ایمنی فردی و محیطی و استریلیزاسیون آنها

8- شرکت در فرآیندهای ارتقاء کیفیت و بهینه سازی روشها و روندهای کاری آزمایشگاه

9- استفاده صحیح و نگهداری از تجهیزات آزمایشگاهی و ثبت منظم نتایج در دفاتر مربوطه

10- ارائه گزارش موارد خروج از کالیبراسیون ،خرابی یا عدم کارایی دستگاه ها به مسئول بخش

11- ارزیابی و تایید تجهیزات ، لوازم ، مواد و محلولهای آزمایشگاه های واحدهای تولید مواد غذایی جهت تایید پروانه های بهره برداری و ساخت

12- شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی مرتبط و ارائه گزارش به مدیریت و انتقال مطالب به سایر کارشناسان

13- تهیه آمار و جمع آوری اطلاعات مربوط به نتایج آزمایشات انجام شده و ارائه گزارش به مسئول بخش

14- استریلیزاسیون محیط های کشت کار شده جهت جلوگیری از انتقال آلودگی

15- اجرای طرح کشوری  PMS در ارتباط با معاونت غذا و دارو و وزارت بهداشت

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶