معرفی آزمایشگاه

تعداد بازدید:۳۳۹۱

شرح وظایف آزمایشگاه

1- انجام آزمون های میکروبی بر روی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

2- انجام آزمون های شیمیایی بر روی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

3- انجام آزمون های سم شناسی بر روی فرآورده های غذایی

4- کنترل بهداشتی مواد اولیه و فرآورده های کارخانجات و کارگاه های تولیدی مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی مطابق با آخرین استاندارد های ملی موجود و اظهار نظر کارشناسی در مورد قابلیت مصرف آنها

5- کنترل مواد خوراکی ، آرایشی وبهداشتی وارده به کشور از طریق گمرکات ومطابقت دادن آنها با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران ویا برگه های آنالیز ارائه شده

6- آموزش کارآموزان ومسئولین فنی کارخانجات تولیدی و ارزیابی توانایی آنها در کنترل کیفیت فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

7 - کنترل و اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده جهت صدور پروانه های بهره برداری و ساخت محصولات تولیدی توسط تولید کننده گان

8- بررسی صلاحیت آزمایشگاههای مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی  همکار و کارخانجات تولیدی

9- بررسی روشهای جدید کنترل کیفیت فرآورده های غذایی ، آرایشی وبهداشتی و به روز کردن اطلاعات علمی موجود در آزمایشگاه

10- انجام طرح های تحقیقاتی با هماهنگی معاونت پژوهشی و معاونت غذا ودارو

11- انجام سایر اموری که مربوط به شغل باشد.

 

بخش پذیرش

بخش پذیرش یکی از واحد های آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ، آرایشی – بهداشتی می باشد. این واحد زیر نظر بخش تضمین کیفیت بوده که بر حسن انجام کار بخصوص در ارتباط با نحوه تحویل و قبول یا رد نمونه های ارسالی نظارت دارد. در این واحد کلیه نمونه های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که از شبکه بهداشت دانشگاه و اداره نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زابل، نمونه های ارسالی از دیگر ارگان ها و سازمان های درخواست کننده (نیروی انتظامی ، مجامع اصناف و ...) و همچنین نمونه های جمع آوری شده از سطح عرضه (طرح کشوری  PMS) تحویل گرفته شده و پس از کد گذاری جهت کار به بخشهای مربوطه ارسال می گردد.

لازم به ذکر است که در این بخش نمونه های ارسالی از سایر ادارات و ارگان ها ، در صورتی که مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه گیری باشند، پذیرفته  می شوند.

بخش میکروب شناسی

بخش میکروب شناسی یکی از واحدهای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی – بهداشتی می باشد. این واحد یکی از واحد های فنی، تخصصی در آزمایشگاه می باشد . کلیه نمونه های که از بخش پذیرش ارسال شده و نیاز به بررسی میکروبی دارند، در این بخش تحت شرایط خاص نگهداری شده و در سریع ترین زمان، آزمون های میکروبیولوژیکی بر روی آنها انجام می گیرد.

در این بخش کلیه نمونه های ارسالی از واحد های تولیدی تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی و سایر مراکز درخواست کننده در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه گیری پذیرفته و آزمایش می شود. همچنین این بخش نمونه های (طرح کشوری  PMS) و سایر ارگان ها را بر حسب نیاز، مورد آزمون قرار می دهد.

مراجع مورد استفاده در اجرای سیاست های این بخش، بر اساس استانداردهای ملی و جهانی و دستورالعمل ها و بخش نامه های مصوب اداره کل آزمایشگاه های غذا و دارو وزارت بهداشت و در بعضی موارد نظر کارشناسی که با قوانین اداره کل منافات ندارد، می باشد.

 

شرح فعالیت کارشناسان بخش میکروب شناسی

در این بخش کلیه نمونه های مواد غذایی ، آشامیدنی  و بهداشتی از نظر ویژگی های میکروبی آزمایش شده و با استاندارد ملی موجود مورد ارزیابی قرار می گیرد.

عمده میکروبهایی که در این بخش شناسایی می شوند:

1-میکرو ارگانیسم های مختلف هوازی

2-سالمونلا

3-اسید دوست ها

4-کلی فرم ها

5-کلستریدیو مهای احیا کننده سولفیت

6-سودو موناس

7-اشرشیا کلی

8-باسیلوس سرئوس

9-استافیلو کوکوس اورئوس

10-آنترو باکتریاسه

11-آنترو کوکها

12-سرما دوست ها و انگل ها

13-کمپیلوباکتر ژژونی

14-لیستریا مونوسایتوژنز

15-یرسینیا انتروکولیتیکا

 

شرح وظایف بخش میکروب شناسی

 1. انجام آزمون های میکروبی روی فراورده های مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی نتایج حاصل از آن از طریق مطابقت با جدول حد مجاز میکروبی و استانداردهای مربوطه
 2. تهیه محلولها،رقیق کننده ها و محیطهای کشت مورد نیاز بخش
 3. آموزش مسئولین فنی کارخانجات تولیدی
 4. بازدید از بخش میکروبشناسی آزمایشگاه کارخانجات و آزمایشگاههای همکار مستقر در استان
 5. تطبیق روشهای آزمایشگاهی با استاندارد ها ودستورالعمل های مربوطه به منظور یکسان سازی روشها در سطح کشور
 6. تهیه SOP های مورد نیاز بخش
 7. مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه آلودگی های میکروب

 

 

بخش شیمی مواد غذایی

بخش شیمی مواد غذایی از واحدهای اصلی و فنی- تخصصی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی  بهداشتی بوده که کلیه نمونه‌های ارسالی از بخش پذیرش که نیازمند بررسی شیمیایی هستند،در این بخش تحت شرایط خاص نگهداری و در کوتاه‌ترین زمان، آزمون‌های مورد نیاز و درخواستی بر روی آنها انجام می‌گیرد.

در این بخش کلیه نمونه‌های ارسالی از واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه‌گیری پذیرفته و آزمایش می‌شود. همچنین این بخش نمونه‌هایسطح عرضه (طرح کشوری PMS ) و سایر ارگان‌ها را بر حسب نیاز و آزمون‌های درخواستی، مورد آزمون قرار می‌دهد.

مراجع مورد استفاده در اجرای سیاست‌های این بخش، بر اساس استانداردهای ملی و جهانی و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مصوب اداره کل آزمایشگاههای غذا و دارو وزارت بهداشت می باشد.

در بخش شیمی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی بهداشتی با توجه به توانمندی ها و وجود تجهیزات، آزمون های شیمیایی بروی مواد غذایی انجام می شود.

 
 
 

شرح فعالیت بخش شیمی

در قسمت شیمی مواد غذایی این بخش انواع مختلف مواد غذایی و آشامیدنی از قبیل فراورده های گوشتی و پروتئینی ، غلات ، لبنی ،میوه و سبزی ، روغنها ، عرقیجات و ...از نظر شیمیایی مورد آزمونهای کنترل کیفی قرار میگیرد مانند:

اندازه گیری پرو تئین خاکستر،چربی،رطوبت،نگهدارنده،نمک،قند،بریکس،ارگانولپتیک،اسیدیته،پراکسید،اندیس رفراکتومترPH

شرح وظایف بخش شیمی

 1. انجام آزمایشات و آنالیز نمونه های مواد غذایی و بسته بندی و مطابقت دادن نمونه های ارسالی با پروانه ساخت و استاندارد
 2. آموزش مسئولین فنی کارخانجات
 3. بازدید از بخش شیمی  آزمایشگاه کارخانجات و  آزمایشگاههای همکار مستقردر منطقه
 4. تطبیق روشهای آزمایشگاهی با استاندارد ها ودستورالعمل های مربوطه به منظور یکسان سازی روشها در سطح کشور
 5. تهیه sop های مورد نیاز بخش شیمی مواد غذایی و بسته بندی
 6. انجام آزمایشات و اظهار نظر روی نمونه های ( مواد اولیه) وارداتی ارسالی از گمرک
 7. مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در رمینه مواد غذایی و بسته بندی

بخش آنالیز دستگاهی

بخش آنالیز دستگاهی از واحدهای اصلی و فنی- تخصصی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی – بهداشتی بوده و دارای دو بخش مجزای سم شناسی و استخراج می‌باشد که کلیه نمونه‌های ارسالی از بخش پذیرش که نیازمند آنالیز دستگاهی دقیق هستند، در این بخش تحت شرایط خاص نگهداری شده و در کوتاه‌ترین زمان، آزمون‌های مورد نیاز و درخواستی بر روی آنها انجام می‌گیرد.

در این بخش کلیه نمونه‌های ارسالی از واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه گیری پذیرفته و آزمایش می‌شود. همچنین این بخش نمونه های طرح کشوری PMS و سایر ارگان ها را بر حسب نیاز و آزمون های درخواستی، مورد آزمون قرار می دهد.

مراجع مورد استفاده در اجرای سیاست‌های این بخش، بر اساس استانداردهای ملی و جهانی و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مصوب اداره کل آزمایشگاه‌های غذا و دارو وزارت بهداشت می‌باشد.

در بخش آنالیز دستگاهی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی – بهداشتی با توجه به توانمندی‌ها و وجود تجهیزات، آزمون‌ها بروی مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی انجام می‌شود.

 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶