فرم ارزیابی مسئولین فنی واحدهای غذایی و آشامیدنی جهت انتخاب مسئول فنی برتر

تعداد بازدید:۵۱۱۵

عنوان فرم  : ارزیابی مسئولین فنی واحدهای غذایی و آشامیدنی جهت انتخاب مسئول فنی برتر

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ:

شماره فرم:

بخش نظارت بر .............

 

ردیف

عنوان فاکتور

پارامترهای مورد بررسی

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب  شده

15

نظارت مستمربر عملکرد صحیح و دقیق تجهیزات تولید

ارائه برنامه نظارت،چک لیست ارزیابی  و مستندات نحوه پیگیری جهت رفع نقص و تاییدیه رفع نقص 30% امتیاز وجود مدارک و مستندات کامل و 70% امتیاز اجرای آن

30

 

 

16

نظارت مستمربرعملکرد صحیح ودقیق تجهیزات آزمایشگاه

و نظارت بر رعایت اصول GLP

ارائه اسناد و مدارک کالیبراسیون ،چک لیست کنترل و مستندات نحوه پیگیری رفع نقص و مستندات رفع نقص

(30% امتیاز وجود و کامل بودن مستندات و 70% امتیاز رعایت اجرای اصول GLP)

90

 

 

17

نظارت بر رعایت اصول GHP

ارائه برنامه نظارت ،چک لیست کنترل و مستندات نحوه پیگیری رفع نقص و مستندات رفع نقص تهیه چک لیست و تکمیل توسط ممیز

(30% امتیاز وجود مدارک و مستندات و 70% امتیاز رعایت اجرای اصول GHP)

30

 

 

18

نظارت بر رعایت اصول GMP

ارائه برنامه نظارت ،چک لیست کنترل و مستندات نحوه پیگیری رفع نقص و مستندات رفع نقص(30% امتیاز وجود مدارک و مستندات و 70% امتیاز پیگیری و اجرای GMP)

50

 

 

19

شناخت CPوCCP هاوکنترل آنها درصورت اجرای HACCPدر کارخانه

ارائه مستندات مربوط به کنترل CCP ها و اقدامات بعدی(20% امتیاز وجود مدارک و مستندات و 80% امتیاز پیگیری، نظارت و کنترل)

50

 

 

20

همکاری جهت انتقال معلومات وتجربیات به سایر همکاران

برگزاری هرمورد کلاس یا جلسات آموزشی برای مسئولین فنی : 10 امتیاز                                                      ( با تایید محتوی مطالب توسط کارشناس ناظر و ارائه صورتجلسه تائید محتوی )

50

 

 

21

همکاری فعال بامدیریت نظارت برمواد غذایی و...

بانظرکارشناس ناظرو ارائه مصادیق و مدارک و تاییدکمیته ارزیاب (حداکثر 50 امتیاز)

- آموزش کارآموزان معرفی شده (با ارائه مدارک معرفی ازطرف مدیریت): بیش از یک روز -هر فقره 3 امتیاز،گروهی:هرگروه 4 امتیاز                       بازدید گروهی هر گروه:2 امتیاز

80

 

 

22

حضور فعال در دوره های آموزشی مرتبط

بر اساس امتیازات مندرج در گواهی صادره معتبر و قابل قبول مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی که در محدوده زمانی سال مورد ارزیابی ،اخذ شده باشد)

25

 

 

23

اقدام صحیح و به موقع جهت تمدیدپروانه ساخت و تکمیل فرمهای سایر پروانه ها

(حداقل یکماه قبل از پایان اعتبار پروانه ساخت ،اقدام شود)تکمیل صحیح و دقیق و کامل فرمهای درخواست کلیه پروانه های بهداشتی

50

 

 

24

حفظ شئونات و شعائر اخلاقی اسلامی

رعایت رفتار شغلی صحیح و پسندیده و حفظ شئونات و شعائر اخلاقی و اسلامی در محل کارخانه و مدیریت نظارت بر موا غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

50

 

 

25

اخذ تقدیر نامه

از مقامات کشوری:هر مورد 10 امتیاز، مقامات استانی:هر مورد 8 امتیاز ، مقامات شهرستانی :هر مورد 5 امتیاز               ( در سال مورد بررسی و در زمینه های مرتبط با صنایع غذایی)

15

 

 

26

همکاری با انجمن مسئولین فنی

عضویت فعال با تایید کتبی انجمن

50

 

 

27

ارتقاء امتیاز کسب شده  از فرمها ی PRPs

به ازای هر 1 امتیازی که واحد نسبت به دوره قبل ارتقاء‌یابد 1 امتیاز  تعلق گیرد.

200

 

 

28

عوامل کسر امتیاز

(برای هر مورد تخلف امتیازاشاره شده کسر گردد و جمع امتیاز کسر شده در ستون مقابل با نمره منفی درج گردد)

(در سال مورد بررسی)

غیبت بدون هماهنگی و معرفی جانشین

هر گونه عدم حضور مسئول فنی در محل کار باید با هماهنگی مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و معرفی جانشین باشد.

کسر امتیاز

در هر مورد

 

 

50

مرخصی بدون هماهنگی و رعایت نکردن ضوابط

 

50

 

 

ماده اولیه موجود در کارخانه فاقد پرونده مواد اولیه

به ازای هر ماده اولیه فاقد پرونده

20

 

 

تولید هر محصول فاقد پروانه ساخت

فقط محصولی دارای پروانه ساخت است که پروانه آن صادر شده پس از تأئید نمونه توسط آزمایشگاه ،اصل پروانه ساخت در اختیار کارخانه قرار گرفته باشد و دارای اعتبار زمانی باشد.

50

 

 

بی نظمی در ورود و خروج (تاخیر در ورود و تعجیل در خروج)

ملاک بررسی ساعات یک شیفت کاری مندرج در پروانه مسئول فنی است

15

 

 

موارد اخطار کتبی به مسئول فنی

هر مورد

20

 

 

انجام امور غیر تخصصی که مانع حضور در کارخانه یا مانع انجام وظیفه اصلی مسئول فنی می شود

پیگیری امور اداری مربوط به پروانه ها و گواهی بهداشت و ... بر عهده مسئول فنی نمی باشد.

25

 

 

رأی محکومیت کمیته صدور پروانه مسئول فنی

 

60

 

 

رأی محکومیت محاکم قضائی علیه مسئول فنی در خصوص شرح وظایف

 

75

 

 

موارد تخلف و مشکلات بهداشتی و قتی که مسئول فنی کتباً به مدیریت تذکر نداده باشد

وقتی که مسئول فنی کتباً به مدیریت تذکر نداده باشد

15

 

 

نتایج آزمونها و شکایات تائید شده

عدم انطباق بحرانی

عدم انطباق عمده

عدم انطباق جزئی

 

 

15

10

5

 

 

 

 

نام واحد:                                     شماره تلفن مسئول فنی:                                                                                                                          امتیاز تائید شده توسط کارشناس ناظر:........................                                  امتیاز نهایی تائید شده توسط کمیته ارزیاب:.....................

 

نام  و امضاء مسئول فنی:                                                                                                                           نام و امضاء کارشناس بررسی کننده:                                                            نام و امضاء مسئول کمیته ارزیاب

 

 

صفحه 2 از 2

 

 

 

عنوان فرم : ارزیابی مسئولین فنی واحدهای غذایی و آشامیدنی جهت انتخاب مسئول فنی برتر

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ:

شماره فرم:

بخش نظارت بر .............

 

ردیف

عنوان فاکتور

پارامترهای مورد بررسی

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

1

آخرین مدرک تحصیلی مرتبط

 

دانشگاه/ مدرک

دکترای تخصصی

دکترای حرفه ای / فوق لیسانس

لیسانس

 

40

 

 

 

40

30

25

2

 

سوابق مسئولیت فنی

 

 

 

نوع سابقه / مدرک

دکترای تخصصی

دکترای حرفه ای / فوق لیسانس

لیسانس

 

90

 

 

هر سال سابقه مسئولیت فنی در سایر فرآروده ها

2

7/1

3/1

هر سال سابقه در صنعتی که در حال حاضر در آن مشغول فعالیت است.

3

3/2

2

3

اجرای طرحهای مرتبط تحقیقاتی مصوب(در سال مورد بررسی)

به ازای هر طرح :    - مجری طرح:         50 امتیاز                           - همکاری طرح:        20  امتیاز                                             در طرح های کشوری و ملی امتیاز دو برابر

200

 

 

4

ارائه مقالات و چاپ کتاب (در سال مورد بررسی)

-  چاپ کتاب مرتبط                                                                                                                                           40     امتیاز

چاپ مقالات:                             - کامل انگلیسی در مجلات خارجی یا داخلی                                                            30     امتیاز

                                                - کامل فارسی در مجلات داخلی علمی،پژوهشی                                                       25     امتیاز

                                                -  کامل فارسی در مجلات داخلی علمی ترویجی                                                       20     امتیاز     *ارائه اصل کتاب یا مجله الزامی است.

                                                -  مقاله ترجمه ای در هر مجله داخلی                                                                      15     امتیاز

                                                -  خلاصه مقاله چاپ شده پذیرفته شده در همایش داخلی یا خارجی                              10     امتیاز

90

 

 

5

ارتقاء سطح علمی(در سال مورد بررسی)

-ارائه هر خلاصه کتاب جدید مرتبط مطالعه شده (25 امتیاز)

-جمع آوری مطالب جدیدعلمی از رفرانس های معتبر در یک موضوع خاص (با ذکر علت نیاز به جمع آوری آنها(تائید کمیته ارزیاب) (20 امتیاز)

-ترجمه مقالات علمی جدید و مرتبط) (10 امتیاز)

50

 

 

6

تسلط به زبان انگلیسی(ارائه مدرک و مصاحبه)

بدون مصاحبه (لیسانس 15 امتیاز-فوق لیسانس 20 امتیاز-دکترا 25 امتیاز)ارائه مدارک معتبر TOEFLو ... یا شرکت در مصاحبه به تناسب

30

 

 

7

 

تسلط به مهارتهای رایانه ای(ارائه مدارک و کار حضوری)

 

 

 

 

 

 

نوع مهارت

امتیاز

امتیازکسب شده

نوع مهارت

امتیاز

امتیازکسب شده

 

20

 

 

مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات

1

 

ACCESS (بانک های اطلاعاتی)

3

 

استفاده از کامپیوتر مدیریت فایلها

2

 

POWER POINT (ارائه مطالب)

3

 

WORD(واژه پردازه ها)

3

 

INTERNET(اطلاعات و ارتباطات)

2

 

)EXCEL صفحه گسترده ها)

3

 

قابلیت استفاده از نرم افزارهای تخصصی

3

 

7

تعداد محصولات مورد نظارت

براساس تعدادپروانه های ساخت صادرشده معتبردرحال تولید←1تا5پروانه ساخت:هر پروانه یک امتیاز – 6 تا 10 پروانه ساخت:هر پروانه 9/0 امتیاز-11پروانه ساخت و بیشتر:10 امتیاز

10

 

 

8

ایجاد انگیزه در مدیران واحد جهت رفع نواقص و بهبود کیفیت محصول

ارائه راهکار مناسب کاربردی منطبق با قوانین  و ضوابط و آئین نامه ها

20

 

 

9

نوآوری و خلاقیت

با ارائه پروژه یا ارئه مدارک  مثبته و تأیید کارشناس ناظر بر فرآورده  و کمیته ارزیاب مبنی بر ارتقاء سطح سلامت محصول- افزایش بهره وری - کاهش  ضایعات( در سال مورد بررسی)

90

 

 

10

پیگیری شکایات، رفع نواقص محصولات بر اساس نتایج آزمایشات

عیب یابی(20 امتیاز) ،‌انجام آزمایشات، اعلام کتبی رفع نواقص به اداره نظارت و درخواست نمونه برداری مجدد واحد حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری (30 امتیاز)، تاییدیه آزمایشگاه کنترل و کارشناس ناظر(50 امتیاز)

100

 

 

11

ارسال مستمر و به موقع کلیه گزارش های کنترل کیفیت

شامل گزارش ماهانه: آزمایشات انجام شده (10 امتیاز)-آموزش ها(مسئول فنی،کارگران،مدیران و...)(10 امتیاز)- آفت کشی، نظافت وضدعفونی(20 امتیاز)- پیگیری رفع نواقص (10 امتیاز)- تذکر کتبی به مدیریت(10 امتیاز)- مواردرفع نقص شده(10 امتیاز)- اقدامات جدید فنی، تجهیزاتی ،تکنولوژیکی(10 امتیاز)

80

 

 

12

وجود مستندات در زمینه کنترل کیفیت مواد اولیه

تشکیل و تکمیل پرونده مربوط به مواد اولیه طبق فرم های ارائه شده (شامل آنالیز، فرمهای مربوطه و جوابیه آزمایشگاه-50 امتیاز)، نحوه برخورد مؤثر با مواد اولیه نامرغوب یا فاقد مجوز و...(20امتیاز)، نظارت بر شرایط نگهداری مواد اولیه (20 امتیاز)، ارزیابی تأمین کنندگان مواد اولیه (10 امتیاز)

100

 

 

13

نظارت مستمر بر عملکرد همکاران کنترل کیفیت

انجام آزمایشات تاییدی،ارزیابی عملکرد کارشناس آزمایشگاه و...

10

 

 

14

تهیه و تدوین برنامه زمان بندی مدون و مکتوب جهت نظافت و ضد عفونی کلیه تجهیزات و قسمتهای مختلف کارخانه و نظارت بر اجرای آن

با مشخص بودن مسئول نظافت یا ضد عفونی هر قسمت ،روش،دوره تناوب و نوع ماده جهت نظافت یا ضد عفونی و همچنین چک لیست مربوطه جهت ارزیابی نحوه اجراء

(وجود مدارک و مستندات 20% امتیاز و اجرای صحیح، دقیق و کامل آن 70% امتیاز)

100

 

 

                                   
 

 

صفحه 1 از 2

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶