فرم دوره آموزشی ۵ ساله مسئولین فنی

تعداد بازدید:۲۲۵۱
 

عنوان فرم : دوره های آموزشی 5 ساله مسئولین فنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ  :

 شماره فرم :

شماره ثبت :

 

نام و نام خانوادگی:                                    مدرک تحصیلی:                           شماره ملی:                      تاریخ شروع اولین دوره:                       تاریخ پایان آخرین دوره:

ردیف

دوره های آموزشی عمومی

تاریخ و شماره گواهی نامه

سال اجرای دوره

ساعت

امتیاز

آموزشهای تخصصی

تاریخ و شماره گواهی نامه

سال اجرای دوره

ساعت

امتیاز

آموزش سیستمهای کیفیت

تاریخ و شماره گواهی نامه

سال اجرای دوره

ساعت

امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

جمع ساعات :

 

جمع امتیازها:

 

 

                             امضاء رابط آموزشی                                                                          امضاء معاون غذا و دارو

 

صفحه 1 از 2

 
آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶