معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۲۹۷۱

اداره نظارت بر مواد غذایی خوراکی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی شامل ۳ نفر پرسنل می باشد:

مدیریت اداره نظارت بر مواد غذایی : آقای پرویز مسعودی

کارشناس ناظر بر مواد خوراکی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی : آقای صادق سرگزی

کارشناس ناظر بر مواد خوراکی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی : خانم ملیحه دوستی

کارشناس ناظر بر مواد آرایشی و بهداشتی : خانم مینا سارانی

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۰