فرم تعهد و سوگندنامه مسئول فنی

تعداد بازدید:۷۶۸۸

عنوان فرم : تعهد و سوگندنامه مسئول فنی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :

شماره ثبت :

 

 

اینجانب : ...............................................       فرزند : ...............................        شماره شناسنامه : ......................  صادره از : ....................

متولد:  ...................................................       ساکن : ..................................................

تلفن : ....................................................      فارغ التحصیل از دانشگاه : ...........................                با درجه: .......................................      

مسئولیت فنی مؤسسه : .............................................    تولید کننده محصولات : ...................................       برای ساعات ......... الی ........ (شروع و خاتمه) تقبل نموده و ضمن تعهد به ذات پروردگار یکتا سوگند یاد می‌کنم که:

1. در تمام ساعاتی که تقبل نموده‌ام در مؤسسه مزبور حضور داشته و کلیه مسائل فنی و بهداشتی را کنترل نمایم.

2. در تمام مراحل تهیه و تولید و بسته‌بندی به رعایت ضوابط طهارت و احکام اسلامی نظارت نمایم و از هرگونه تخلفی در این زمینه جلوگیری نمایم.

3. متعهد می‌گردم چنانچه ثابت گردد اینجانب در ساعات فعالیت در محل حضور نداشته و یا اینکه علاوه بر این مؤسسه در محل دیگری از قبیل دولتی، ملی، خصوصی و نظایر آن‌ شغل موظفی را برای ساعاتی که مسئول فنی این مؤسسه هستم تقبل نمایم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حکم داشته که مراتب را به قوه قضائیه اعلام تا اتخاذ تصمیم لازم بعمل آید. در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نخواهد بود.

4. در مسئولیت خود مصلحت جامعه را بر منافع مادی مؤسسه و خود مقدم داشته و از نقض مقررات اسلامی و بهداشتی و فنی ممانعت بعمل آورده و در صورت عدم امکان ممانعت، مراتب را بوسیله سازمانهای مسئول به اداره کل نظارت بر مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی اطلاع دهم و پروانه صادره به نام خود را جهت هرگونه اقدام مقتضی تسلیم آن اداره نمایم.

 

 

 

 

 

امضاء مسئول فنی                                        تأیید امضاء بوسیله یکی از دفاتر رسمی                       

 

 

 

 

 

 

عنوان فرم : فرم تعهد و سوگندنامه مؤسس و سرمایه‌گذار شرکت/کارخانه/ کارگاه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :

شماره ثبت :

 

اینجانب : ...............................................       فرزند : ...............................        شماره شناسنامه : ......................  صادره از : ....................

متولد:  ...................................................       ساکن : ..................................................

تلفن : ....................................................      بعنوان مؤسس و سرمایه‌گذار مؤسسه : ...........................               

تولید کننده محصولات : .............................................    برای ساعات ......... الی ........ (شروع و خاتمه) تقبل نموده و ضمن تعهد به ذات پروردگار یکتا سوگند یاد می‌کنم که:

1. در ساعات اعلام شده برابر فرمول ارائه شده به اداره نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و با استفاده از مواد اولیه مرغوب و قابل مصرف انسانی، تحت نظر مسئول فنی، مسئول تولید بوده و ملزم به رعایت کلیه مسائل فنی و بهداشتی و نظارت و پیشنهادات سازنده مسئول فنی در این زمینه برابر قوانین موجود باشم.

2. در تمام موارد مربوط به تهیه مواد اولیه جهت تولید و بسته‌بندی و عرضه محصولات رعایت ضوابط موجود و طهارت و احکام اسلامی را نموده و از هرگونه تخلفی در این زمینه خودداری نمایم.

3. همواره مصلحت جامعه را بر منافع مادی مؤسسه و خود مقدم داشته و مناقض مقررات اسلامی و بهداشتی و فنی و شرایط استثنایی مصوبه نباشم.

4. در صورت عدم رعایت مقررات وضع شده و تعهدات خویش در کارخانه مجوز و یا پروانه بهره‌برداری صادره را بلافاصله جهت اخذ هرگونه تصمیم مقتضی و در صورت لزوم ابطال آن تسلیم اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نموده و خود مسئول هرگونه ضرر و زیان ناشی از آن بوده هیچگونه اعتراض و مسئولیتی متوجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نخواهد بود.

 

 

 

 

امضاء کارفرما                                        تأیید امضاء بوسیله یکی از دفاتر رسمی                       

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶