فرم استعفا مسئول فنی

تعداد بازدید:۱۶۵۳۴

عنوان فرم  : استعفا مسئول فنی

بسمه تعالی

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ:

شماره فرم:

بخش:

 

 

 معاونت محترم غذا و دارو...............

 

با سلام و احترام

اینجانب ........................................فرزند.....................دارنده شناسنامه به شماره ........................ صادره از ............................دارای مدرک تحصیلی در رشته ........................... مسئول فنی مؤسسه ..........................................
بدینوسیله استعفای خود را از مسئولیت فنی مؤسسه مذکور ازتاریخ ....................... اعلام نموده و به اطلاع می رسانم تا تعیین جانشین که حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ ثبت استعفای اینجانب در دبیرخانه آن معاونت می باشد کماکان عهده دار مسئولیت فنی مؤسسه خواهم بود.

 

                                                                              امضاء و اثر انگشت

                                                                            تاریخ

 

 

اینجانب ..................................مدیر عامل / مؤسس شرکت / کارخانه ....................................................ضمن اعلام
موافقت با استعفای نامبرده متعهد می گردم کلیه حقوق و مزایای وی را پرداخت نموده و حداکثر تا قبل از تاریخ ...................................................نسبت  به معرفی مسئول فنی واجد شرایط اقدام نمایم.

 

                                                                          نام و نام خانوادگی مدیر مؤسسه

                                                                         مهرو امضاء

 

 

 

 

 
آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶