فرم در خواست صدور پروانه بهره برداری (۳)

تعداد بازدید:۲۳۳۸

                                              

                                                                

       فرم  در خواست صدور پروانه بهره برداری (فرم شماره 3)                              شماره:

                                                                                                           تاریخ:

مدیریت محترم  نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی  وبهداشتی

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می رساند واحد تولیدی......................... جهت تولید و بسته بندی محصول ............................. متقاضی صدور پروانه بهره برداری می باشد لذا خواهشمنداست  در این خصوص همکاری لازم به عمل آمده و نتیجه به این واحد تولیدی اعلام گردد.

تاریخ                                                                   نام و نام خانوادگی و امضاء متقاضی

دستور مدیریت نظارت بر مواد غذایی

ارجاع به آقا / خانم .............................................تاریخ:.....................................

 ارجاع به آقا/خانم ......................................جهت بازدید فنی و بهداشتی

تاریخ :  ............................                               اداره صدور پروانه ها

اظهار نظر کارشناس کنترل مواد غذایی

با توجه به بازدید مورخ .............................. از واحد تولیدی یاد شده و با عنایت به آخرین ضوابط مربوطه موارد به شرح ذیل اعلام میگردد.

الف ) نقشه ساختمانی با پروژه مطابقت دارد .

          نقشه ساختمانی با پروژه مطابقت ندارد .

موارد عدم مطابقت:

 

 

ب ) لیست تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید با ضوابط جاری مطابقت دارد .

      لیست تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید با ضوابط جاری مطابقت ندارد .

موارد عدم مطابقت:

 

 

 

اظهار نظر مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

با توجه به به بررسی های به عمل آمده صدور پروانه بهره برداری جهت خطوط تولید ........................بلا مانع می باشد.

با توجه به به بررسی های به عمل آمده صدور پروانه بهره برداری جهت خطوط تولید ........................مقدور نمی باشد .

تاریخ و امضاء

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶