فرم قرار داد استخدامی مسئولیت فنی کارگاهها و کارخانجات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

تعداد بازدید:۳۹۷۴

عنوان فرم : قرار داد استخدامی مسئولیت فنی کارگاهها و کارخانجات مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :

شماره ثبت :

 

 

قرار داد استخدامی مسئولیت فنی کارگاهها و کارخانجات

مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

توجه توجه : متن این قرارداد که در ذیل آمده است باید در سربرگ مربوط به واحد تولیدی تایپ شود .

این قرارداد مابین آقای/ خانم .................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ............... دارای رشته ...................... و مؤسسه .................. تولیدکننده ............................. واقع در (آدرس محل کارگاه یا کارخانه ) ......................................................... به شرح ذیل منعقد
می گردد :

 1. ساعات کار مسئول فنی برابر با یک شیفت کار کارخانه (هشت ساعته و در صورت توافق حداکثر تا 2 ساعت اضافه کاری) که مطابق پروانه مسئولیت فنی صادره از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
 2. وظایف مسئول فنی تنها در مواردی است که قانون نظارت بر مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تعیین نموده است.

الف) کنترل بهداشی- کیفی مواد اولیه

ب) کنترل بهداشتی و کیفی محصول تولید شده

ج) کنترل بهداشتی کارگران و محل کار و دستگاههای تولید

د) ارائه نظرات و پیشنهادات فنی و بهداشتی در رابطه با تولید

 1. مسئول فنی موظف است پیشنهادات و اشکالات کار را در رابطه با مسئولیت خویش بطور کتبی به کارفرما ارائه دهد و اهم آنها را تحت عنوان گزارش کار ماهیانه در آخر هر ماه به اداره نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی بفرستد.
 2. کارفرما متعهد می شود که بدون عذر موجه و ارائه مجوز و دلیل قانونی  نمی تواند رأساً اقدام به فسخ قرارداد کرده و مسئول فنی طرف قرارداد را اخراج نماید مگر به تأیید و تشخیص اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان مربوطه و اداره کل نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی و با اعلام کتبی آن و نیز در موارد دیگری از قبیل انحلال شرکت و ورشکستگی.
 3. دستمزد مسئول فنی در هر ماه ................................. ریال برای سال اول می باشد که به ازاء 8 ساعت کار در روز و مجموع 44 ساعت کار در هفته است که علاوه بر آن مزایای قانونی وزارت کار و امور اجتماعی (حق مسکن و حق خوار و بار، حق اولاد ، پاداش آخر سال  و...) نیز تعلق می گیرد مبلغ کل حقوق و مزایای مزبور رأس هر ماه از طرف کارخانه یا کارگاه و پس از کسر حقوق بیمه و مالیات به مسئول فنی پرداخت خواهد شد. ودر صورت لزوم اضافه کاری مقررات وزارت کار لازم الاجرا است.
 4. افزایش حقوق سالهای دوم به بعد با توافق طرفین و حداقل آن براساس ضریب افزایش حقوق وزارت کار خواهد بود.
 5. با عقد قرارداد مسئول فنی کارمند کارخانه/ کارگاه ................... بوده و و کلیه قوانین وزارت کار و قوانین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در رابطه با مسئولیت فنی شامل حال وی می باشد.

صفحه 1 از 2

 

 

 

عنوان فرم : قرار داد استخدامی مسئولیت فنی کارگاهها و کارخانجات مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ :

شماره فرم :

شماره ثبت :

 

 1. مسئول فنی حق واگذاری پروانه خود را به شخص دیگری ندارد و در صورت بیماری یا مسافرت و غیبت کارفرما موظف است به جای وی یک نفر واجد شرایط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  معرفی نماید. در صورتیکه مسئول فنی نیاز به مرخصی داشته باشد
  می بایست مراتب را قبلاً به اطلاع واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی (در استانها) و اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (در تهران)‌ رسانده و در صورت طولانی بودن مدت تعیین جانشین موقت به عهده مسئول فنی خواهد بود .
 2. در صورتیکه مسئول فنی بخواهد استعفا دهد تا انتخاب مسئول فنی جدید که حداکثر از یک ماه نمی بایست تجاوز نماید کماکان عهده دار مسئولیت فنی واحد مزبور خواهد بود.
 3. کارفرما موظف و متعهد به اجرا و رعایت نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده مسئول فنی در رابطه با تولید به منظور بالا بردن کیفیت و مرغوبیت و سطح بهداشت فرآورده های تولیدی می باشد.
 4. این قرارداد در 4 نسخه تنظیم که یک نسخه آن در اختیار اداره نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی و یک نسخه آن به سازمان بیمه های اجتماعی ارسال و 2 نسخه دیگر نزد طرفین قرارداد نگهداری خواهد شد.

 

آدرس مسئول فنی :                                                                   تلفن :

آدرس کارخانه یا کارگاه :                                                              تلفن :

امضاء مسئول فنی :                                                               امضاء و مهر

                                                                                کارخانه یا کارگاه

 

تاریخ عقد قرارداد:

 

          مهر و امضاء انجمن صنفی مسئولین فنی

 

 

 

صفحه 2 از 2

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶