شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۶۳۵

شرح وظایف

۱- نظارت بر امور داروخانه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی و مراکز ترک اعتیاد
۲- نظارت بر داروخانه های مستقل بخش خصوصی
۳- ارزشیابی داروخانه بیمارستانها
۴- نظارت بر وضعیت دارویی اورژانسهای بیمارستانهای دولتی و خصوصی
۵- کارشناسی از محل داروخانه های جدید التاسیس و انتقال مکان و مسائل مربوطه
۶- کارشناسی مناطق تحت پوشش دانشگاه از نظر نیاز به داروخانه
۷- هماهنگی در جابه جایی داروهای مازاد بر مصرف و تامین نیازهای دارویی مراکز درمانی تابعه (خصوصی و د ولتی)
۸- تحویل دار و های مخدر به بیماران صعب العلاج طبق ض و ابط ابلاغی
۹- تحویل داروهای مخدر به بیمارستانهای تابعه
۱۰- نظارت بر مصرف دار وهای مخدر در منازل و بیمارستانها
۱۱- رسیدگی به ام ور دار و یی شبکه های تابعه
۱۲- نظارت بر امحا دار وهای تاریخ گذشته و کالابرگ شیر خشک یارانه ای و پ و که های دار و های مخدر
۱۳- تشکیل و ابلاغ و پیگیری مص و بات کمیسی و ن قان و نی ماده ۲۰ ام و ر دار و خانه ها
۱۴- رسیدگی به شکایات و تخلفات دار و یی جهت ارسال به کمسی و ن ماده ۱۱ مراجع قضایی و و زارت متب و ع
۱۵- تقلیب الکل مراکز دریافت کننده ح واله الکل و اخطار در مصرف الکل طبی در شبکه تحت نظارت
۱۶- صد ور ح و اله الکل برای شرکتهای دار و سازی
۱۷- تایید صلاحیت متقاضیان به منظ ور صد و ر نمایندگی جهت بخش الکل
۱۸- ارسال مدارک متقاضیان جهت بررسی صلاحیت تاسیس دار وخانه ت و سط متقاضیان در کمیسی و ن قان و نی ام و ر دار و خانه ها
۱۹- بررسی وضعیت متقاضیان تاسیس دار و خانه
۲۰- رسیدگی به درخ واست متقاضیان انتقال محل و انتقال سرمایه دار و خانه ها
۲۱- همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در مامر مبارزه با قاچاق دار و
۲۲- همکاری و هماهنگی با سازمانهای مرتبط نظیر سازمانهای بیمه گر - بهزیستی و شرکتهای پخش دار و و و احد بر و ن سازمانی به منظ و ر ارائه هرچه بهتر خدمات دار و یی
۲۳- نظارت و ت و زیع دار و. سهمیه بندی دار و های کمیاب
۲۴- Recall ( جمع آ وری دار و های تایید نشده)
۲۵- همکاری در کلیه اقداماتی که منجر به ارتقاء کیفیت خدمات دار ویی می ش و د
۲۶- جل وگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در ام و ر مرتبط با دار و

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۸