مطالب مرتبط با کلید واژه " ملزومات پزشکی "


معرفی مدیریت تجهیزات پزشکی

اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی تاریخچه: اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی زابل از سال 1397  با هدف مدیریت و نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی واحدهای درمانی تابعه تاسیس گردید. رسالت: رسالت این واحد، ساماندهی وضعیت تجهیزات پزشکی مصرفی در ...