مطالب مرتبط با کلید واژه " کالا پزشکی "


معرفی مدیریت تجهیزات پزشکی

اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی تاریخچه: اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی زابل از سال 1397  با هدف مدیریت و نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی واحدهای درمانی تابعه تاسیس گردید. رسالت: رسالت این واحد، ساماندهی وضعیت تجهیزات پزشکی مصرفی در ...

ضوابط و دستورالعمل ها

  ردیف عنوان دریافت 1 دستورالعمل الزامات عمومی فاکتور و پیش فاکتور تجهیزات پزشکی /file/download/page/1580889967-.pdf 2 دستورالعمل توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی /file/download/page/1580890060-.pdf 3 دستورالعمل_گزارش_مشکلات_کیفی /file/download/page/1580890226-441-.pdf