شرح وظایف

شرح وظایف

۱- نظارت بر ام ور دار و خانه های بیمارستانهای د و لتی و خص و صی و مراکز ترک اعتیاد
۲- نظارت بر دار وخانه های مستقل بخش خص و صی
۳- ارزشیابی دار وخانه بیمارستانها
۴- نظارت بر وضعیت دار و یی ا و رژانسهای بیمارستانهای د و لتی و خص و صی
۵- کارشناسی از محل دار وخانه های جدید التاسیس و انتقال مکان و مسائل مرب و طه
۶- کارشناسی مناطق تحت پ وشش دانشگاه از نظر نیاز به دار و خانه
۷- هماهنگی در جابه جایی دار وهای مازاد بر مصرف و تامین نیازهای دار و یی مراکز درمانی تابعه (خص و صی و د و لتی)
۸- تح ویل دار و های مخدر به بیماران صعب العلاج طبق ض و ابط ابلاغی
۹- تح ویل دار و های مخدر به بیمارستانهای تابعه
۱۰- نظارت بر مصرف دار وهای مخدر در منازل و بیمارستانها
۱۱- رسیدگی به ام ور دار و یی شبکه های تابعه
۱۲- نظارت بر امحا دار وهای تاریخ گذشته و کالابرگ شیر خشک یارانه ای و پ و که های دار و های مخدر
۱۳- تشکیل و ابلاغ و پیگیری مص و بات کمیسی و ن قان و نی ماده ۲۰ ام و ر دار و خانه ها
۱۴- رسیدگی به شکایات و تخلفات دار و یی جهت ارسال به کمسی و ن ماده ۱۱ مراجع قضایی و و زارت متب و ع
۱۵- تقلیب الکل مراکز دریافت کننده ح واله الکل و اخطار در مصرف الکل طبی در شبکه تحت نظارت
۱۶- صد ور ح و اله الکل برای شرکتهای دار و سازی
۱۷- تایید صلاحیت متقاضیان به منظ ور صد و ر نمایندگی جهت بخش الکل
۱۸- ارسال مدارک متقاضیان جهت بررسی صلاحیت تاسیس دار وخانه ت و سط متقاضیان در کمیسی و ن قان و نی ام و ر دار و خانه ها
۱۹- بررسی وضعیت متقاضیان تاسیس دار و خانه
۲۰- رسیدگی به درخ واست متقاضیان انتقال محل و انتقال سرمایه دار و خانه ها
۲۱- همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در مامر مبارزه با قاچاق دار و
۲۲- همکاری و هماهنگی با سازمانهای مرتبط نظیر سازمانهای بیمه گر - بهزیستی و شرکتهای پخش دار و و و احد بر و ن سازمانی به منظ و ر ارائه هرچه بهتر خدمات دار و یی
۲۳- نظارت و ت و زیع دار و. سهمیه بندی دار و های کمیاب
۲۴- Recall ( جمع آ وری دار و های تایید نشده)
۲۵- همکاری در کلیه اقداماتی که منجر به ارتقاء کیفیت خدمات دار ویی می ش و د
۲۶- جل وگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در ام و ر مرتبط با دار و

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۴۶۹