معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۲۰۲۶

اداره نظارت بر مواد غذایی خوراکی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی شامل ۳ نفر پرسنل می باشد:

مدیریت اداره نظارت بر مواد غذایی : آقای پرویز مسعودی

کارشناس ناظر بر مواد خوراکی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی : خانم فروغ حیدری

کارشناس ناظر بر مواد خوراکی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی : خانم زینب احمدی 

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹